Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

MPP

Školní preventivní strategie

Úvod 

Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č.j. 14514/2000 – 51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus.

I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Proto věnujeme pozornost žákům problémovým, se špatným prospěchem, s méně podnětným rodinným zázemím. Snažíme se u všech dětí podporovat sebevědomí navozováním pozitivních zážitků, působíme v roli poradců pro účelné využívání volného času.

Školní preventivní strategie v této podobě je výsledkem upravování, zkoušení a zdaleka se nedá považovat za definitivní. Na základě zkušeností z každého školního roku hledáme tu nejefektivnější cestu, která vede ke zkvalitnění vlivu na naše žáky.

  

Celková atmosféra 

Naše škola je poměrně malá, každý pracovník zná každého žáka a naopak, což považujeme za výhodu. Tuto výhodu malé školy si chceme udržet i do budoucna. Budeme dále usilovat o příjemné a klidné prostředí ve škole, o dobré vztahy mezi učiteli, rodiči a žáky. Snažíme se budovat pozitivní vztahy uvnitř třídních kolektivů i mezi jednotlivými žáky.

 

Řízení a realizace preventivních aktivit 

Za realizaci Školní preventivní strategie zodpovídá školní metodik prevence (L. Zemanová), který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Školní metodik prevence se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Školní preventivní strategie informuje vedení školy a pedagogický sbor a spolu s nimi vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.

 

Vzdělávání 

Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně patologických jevů spočívá v účasti školního metodika prevence na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. Pro pedagogy podílející se na realizaci Školní preventivní strategie se stává metodickým pomocníkem, který pro ně vyhledává nové informace, podněty nebo vhodné odborné semináře. Toto další vzdělávání bude odvislé od aktuální situace a nabídky.

Dále je třeba seznámit vyučující se Školní preventivní strategií a ujednotit vedení záznamů o patologických jevech.

 

Cíl programu

Cílem Školní preventivní strategie je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk a postižení schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.

Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, odmítání ve vztahu k vrstevníkům a cizím osobám, práce s emocemi, obrana proti manipulaci, boj proti nudě a smysluplné využívání volného času.


Primární prevence 

Primární prevenci má na starosti třídní učitel, který spolupracuje s metodikem prevence, popř. s VP. V tomto věku považujeme za nejdůležitější vštípit dítěti přesvědčení, že zdraví je základní životní hodnotou, kterou je třeba chránit. V tomto směru působíme na žáky průběžně, zejména v hodinách českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy, pracovní výchovy, prvouky, přírodovědy a tělocviku. Také učíme žáky vyjadřovat svoje názory slušnou neagresivní formou a vedeme je k sebevědomí.

 

V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se nám osvědčily – besedy, diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, párová a skupinová práce, projektové vyučování, komunikativní kruh nebo využití materiálů školy z oblasti primární prevence. Prostředkem k dosažení těchto cílů jsou i hry a činnosti uvnitř třídních kolektivů během výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimoškolní akce:

 

 • navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
 • svojování a upevňování základních návyků v rámci – hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence
 • zaměření individuální možnosti jejich postižení
 • všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních kolektivech (kouření, alkohol, vztahy mezi žáky)
 • důraz na spolupráci s rodiči
 • informování rodičů o výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • nabídka volnočasových aktivit ve škole a DDM
 • ekologická výchova
 • návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů a besed apod.
 • exkurze a školní výlety
 • účast v soutěžích výtvarných, sportovních, hudebních atd

  

Děti by měly :

 • mít povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
 • zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými
 • umět pojmenovat základní mezilidské vztahy
 • umět se chránit před cizími lidmi
 • umět odmítat
 • umět si správně zorganizovat svůj volný čas
 • umět rozlišit léky a návykové látky
 • znát základní informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách
 • znát následky užívání návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
 • mít základní zdravotní návyky
 • umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
 • znát důsledky svého chování
 • chápat pojmy jako lidská důstojnost, obětavost, všímavost atd.
 • znát nebezpečí gamblerství, alkoholismu, toxikománie, předčasného sexu atd.
 • vědět, na koho se obrátit při problémech a nebát se říci si o pomoc

  

První pomoc při otravě návykovými látkami

 1. přivolat lékaře

 2. dostatek čerstvého vzduch

 3. opatřit informace o látce, která byla požita

 4. pokud je při vědomí – došlo k otravě ústy

 • podat větší množství vody
 • vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení
 • zabránit prochladnutí
 • zajistit nepřetržitý dohled
 • ošetřit případná poranění
 • zjistit informace o požité látce a předat je lékaři

pokud je při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím

 • zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu
 • zabránit prochladnutí
 • zajistit nepřetržitý dohled
 • ošetřit případná poranění
 • zjistit informace o požité látce a předat je lékaři

5. při bezvědomí – nikdy nepodávat nic ústy a nesnažit se vyvolávat zvracení

 • položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk
 • sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty a zahájit dýchání z úst do úst
 • zabránit prochladnutí
 • zajistit nepřetržitý dohled
 • ošetřit případná poranění
 • zjistit informace o požité látce a předat je lékaři

 

Záškoláctví (dle metodického pokynu č.j. 10 194/2002-14)

 1. při neomluvené a zvýšené neomluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele školy

 2. ověřit věrohodnost omluvené nepřítomnosti

 3. neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který jsou zástupci pozváni doporučeným dopisem. Zde projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Třídní učitel provede zápis z pohovoru. Zákonný zástupce podepíše a obdrží kopii zápisu. Odmítnutí převzetí se do zápisu zaznamená.

 4. při počtu nad 10 neomluvených hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi – ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, zástupce orgánu sociálně- právní ochrany dětí, školní metodik prevence. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamenává.

 5. neomluvená nepřítomnost žáka nad 25 hodin – ředitel školy zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně- právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu

 6. při opakovaném záškoláctví v průběhu školního roku je třeba postoupit druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu.

 

Řešení přestupků a krizový plán

Při řešení přestupků je důležitá spolupráce škola – rodina a ostatní instituce.

Znalost školního řádu – děti seznamovány na začátku školního roku a pak i průběžně připomínány jednotlivé body, seznámeni i rodiče na třídních schůzkách.

V případě, že selže prevence na škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: viz doporučení MŠMT v Koncepci….

 • individuální rozhovor se žákem, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních institucí
 • v případě nezájmu rodičů uvědomit odbor soc. věcí – péče o dítě (např. neomluvené hodiny )
 • spolupráce s PPP
 • v případě dealerství oznámit věc policii
 • oblast zdravotnictví – vzájemná informovanost a spolupráce na protidrogové prevenci
 • policie – řešení trestné činnosti na škole ( č.j. 25 884/2003-24)

 

Pokud se objeví šikana na škole, bude postupováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení ( č.j. 28 275/2000-22),

 a kyberšikana (Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních – MŠMT – 21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ( č.j. 21291/2010-28).

Seznámení rodičů s „Pravidly pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu“ ( č.j. 11 691/2004-24).

 

 

Krizový plán

Jakýmkoli změnám v prospěchu či chování u jednotlivce nebo v kolektivu mohou signalizovat řadu příčin, které v rámci pozornosti sociálně patologickým jevům ( šikana, drogy, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy,apod.) musí škola věnovat pozornost a při podezření ihned jednat.

O zjištěných změnách okamžitě informovat MP, TU, ředitelství školy. S jednotlivcem si promluvit v bezpečném a chráněném prostředí a zjistit příčiny ve změnách jeho chování. Při změnách v chování celého kolektivu spolupracovat s metodikem prevence. TU o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce, kterým nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenská zařízení.

Pedagogové při podezření na zanedbání povinné péče o žáka, domácí násilí, tělesné tresty apod. upozorní VP, MP a ŘŠ a poté jsou informovaní zákonní zástupci. Pokud nedojde k pozitivní změně, hlásí situaci na OSPOD a policii.

Všichni zaměstnanci školy, žáci a zákonní zástupci jsou informování, že funkci :

metodika prevence a výchovného poradce vykonává Mgr. Lenka Zemanová

Úraz , žák je v ohrožení života – povinnosti zaměstnanců (v době vyučování, v době přestávek a volných hodin)

1. poskytněte první pomoc 2. zavolejte rychlou záchrannou službu tel. 155 3. po příjezdu záchranné služby informujte zákonné zástupce, ředitele školy, TU

2. Umístění lékárniček na škole: kancelář, kabinet přírodopisu

Náhlá nevolnost (v době vyučování, v době přestávek a volných hodin)

1. zvažte, zda je nutná první pomoc

 2. informujte zákonné zástupce - dítě si přijdou vyzvednout V žádném případě nelze poslat žáka samotného domů.

Žák není v dobrém zdravotním stavu, mám podezření na zneužití návykové látky

- omamné a psychotropní látky – OPL

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem (zpracováno dle trestního zákoníku 40/2009 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před a1koholismem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT).

3. Identifikace a ukládání látek.

Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru (v kanceláři školy u hospodářky). Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u žáka, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. (Usnadní to lékařskou intervenci žáka).

4. Ohrožení zdraví žáka.

V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Žák jevící příznaky užití omamné látky je odveden ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. TU kontaktuje bezodkladně zákonného zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka a vyzve je k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné jeho lékařské vyšetření.

5. Pokud si zákonný zástupce přijde do školy pro své dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním). Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na zákonného zástupce, aby se svým dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže zákonné zástupce na odborníky, na specializovaných pracovištích (PPP, SVP)

6. Pokud si zákonný zástupce do školy pro své dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), zákonný zástupce je o postupu školy předem informován. TU vyhotoví zápis o průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.

7. MP informuje OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)

8. MP a TU zváží možnost zajištění intervenčního programu pro třídní kolektiv

9. Zvážit kázeňský postih dle školního řádu školy

10. Proběhne třídní schůzka zákonných zástupců, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek žáka, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, zákonní zástupci jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami VP, MP. Jsou seznámeni s tím že: žák pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření). Viz Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 20 006/2007 - 51, Věstník MŠMT sešit 11/2007.

11. Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle Školního řádu. TU pozve nejrychlejší cestou zákonné zástupce tohoto žáka k jednání se školou. Ti jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne zákonným zástupcům pomoc-monitorování, pravidelné schůzky R + TU, MP, VP. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž by se problém objevil, může být monitorována odborníky (Dlouhodobý prožitkový program) primární prevence, sekundární prevence.

12. V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky.

Výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník, výchovný pracovník dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností: Povede diskrétní šetření, pohovor s žákem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany žáka k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra..., atd. Kontaktuje zákonné zástupce. V případě negativní reakce zákonných zástupců na sdělení skutečnosti a v případě, že zákonný zástupce nezařídí pro žáka další péči, uvědomí zákonné zástupce a sociální odbor v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího s bezprostředním ohrožením života. V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových -látek ve škole, nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy: uvědomí zákonné zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení. ŘŠ, MP, VP uvědomí oddělení péče o dítě.

U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy nebo byla nalezena podezřelá látka či předmět v prostorách školy.

Podle novely zákona č.112/1998 Sb. je zakázáno vlastnit větší množství drogy. Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna. Stanovena je ohlašovací povinnost.

1. zvažte, zda odebrat nebo nechat na místě a zabezpečit místo nálezu, popř. látku uložit do zapečetěné obálky ( nezapomeň na druhou osobu – svědka) a na bezpečné místo ( trezor v kanceláři školy u hospodářky), s látkou ani obalem nemanipulovat

2. informujte TU, MP, VP, ŘŠ

3. proveďte – popis látky, jména osob,datum, čas a jiné okolnosti, podpis ŘŠ nebo ZŘ, osoba, u které byla látka nalezena, popř. osoba, která látku objevila

4. ŘŠ informuje Policii ČR a předá jim nalezený předmět

5. TU informuje zák. zástupce

6. MP informuje OSPOD

7. zvažte, zda informovat pedagogický sbor a žáky

8. TU vyvodí příslušný kázeňský postih pro viníka dle Školního řádu

9. MP a TU zváží preventivní program pro třídní kolektiv

Dostanete informaci o žákovi, který nosí OPL (omamné a psychotropní látky) do školy a předává je spolužákům. Tato osoba je distributor OPL, což je trestný čin dle trestního zákoníku 40/2009 Sb. a naší povinností je tento čin překazit a oznámit Policii ČR a zákonným zástupcům.

1. zvažte odebrání látky a uložení na bezpečné místo, viz výše

2. informujte TU, MP,VP,ŘŠ

3. informujte rodiče, zákonné zástupce

4. ŘŠ informuje policii ČR, šetření si policie provede sama

5. sepište zápis do sešitu MP- protokol - datum, čas, jména osob, okolnosti...

6. zvažte oznámení pedagogickému sboru a žákům

7. TU zváží příslušný kázeňský trest

8. MP a TU zváží preventivní program pro třídní kolektiv

Žák se svěří s tím, že užívá drogy

1. pohovořte s ním, ale neslibujte mu mlčení - vzhledem k věku máte oznamovací povinnost

2. nabídněte mu radu či pomoc, společně se obraťte na MP nebo VP

3. vhodnou formou informujte rodiče

4. v případě nutnosti se obrátit na příslušné centrum viz Kontakty

5. proveďte zápis

Škola zjistí, že v místě, kde sídlí, lze sehnat drogy

Škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však morální zodpovědnost, a proto informujte ŘŠ a ten zváží spojení s Policií ČR Informujte TU, MP,VP a pedagogický sbor a zvažte, zda informovat žáky a rodiče.

Rodič(e) žáka vykazuje(í) problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem

Na učitelích lze vyžadovat, aby podle závažnosti a možného ohrožení dítěte poskytli na vyžádání přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo organizacím v oblasti sociální péče. Vždy však doporučuji přítomnost statutárního zástupce školy - ŘŠ nebo ZŘ, dále doporučuji nepodávat informace telefonicky, ale vždy písemně po konzultaci s vedením školy !

Toto doporučení platí i v případě jakýchkoli informací o žákovi, které požadují příslušné orgány např. OSPOD).Poraďte se s ŘŠ, MP,VP. Nabídněte žákovi pomoc a podporu.

Kouření a požívání alkoholu (tzv. dovolené drogy) žáků v prostorách školy, na akcích školy a v době vyučování i mimo tuto dobu, držení jakékoli OPL u žáka je podle školního řádu zakázáno

1. pití a kouření není povoleno

2. zvažte odebrání látky za přítomnosti další osoby a uložení této látky u ŘŠ

3. informujte MP,VP,TU

4. prodiskutujte problém se žákem nebo zajistěte, aby ho projednal s MP nebo VP

5. TU informuje zákonné zástupce, odevzdá jim odebrané předměty a informuje je o naší povinnosti informovat OSPOD(Informuje MP,VP nebo ŘŠ)

6. MP a TU zváží možnost zajištění vhodného preventivního programu pro třídní kolektiv

7. zajistěte sepsání protokolu o situaci a podpisy- zákonný zástupce, žák, zaměstnanec školy

8. TU zváží kázeňský postih

Kouření a požívání OPL mimo školu a mimo vyučování – řešení nepřísluší škole, ale zákonným zástupcům a obci. Povinností školy je předat pouze informaci orgánům obce nebo Policii ČR. Nahlaste tuto skutečnost ŘŠ, ten zváží další postup.

Šikana

- mám podezření na šikanu nebo jsem svědkem šikany

1. vhodným způsobem zasáhněte a zajistěte ochranu oběti

2. informujte TU, ŘŠ,MP,VP

3. TU bude informovat vhodným způsobem zákonné zástupce aktérů i oběti o situaci, nabídne pomoc MP nebo VP příp. dalšího odborného zařízení, zákonné zástupce seznámí s případnými kázeňskými postupy a sepíše o jednání protokol, který podepíší všichni přítomní - měl by být u jednání MP nebo VP, případně ŘŠ.

 4. MP a TU zajistí intervenční program pro třídní kolektiv

 

Anorexie, bulimie a poruchy příjmu potravy

1. informujte TU,VP, MP

2. TU, MP, VP- vhodným způsobem kontaktuje žáka a promluví si s ním na bezpečném a klidném místě.

3. TU vhodně informuje zákonné zástupce žáka - pozvání do školy za přítomnosti VP, MP a nabídne pomoc, případně doporučí vhodné poradenské zařízení

4. VP, MP sepíše protokol o setkání se zákonnými zástupci

5. MP a TU zajistí vhodný preventivní program pro kolektiv

 

Svévolné opuštění třídy, školy v době vyučování a záškoláctví

1. nahlaste skutečnost TU

2. TU informuje zákonné zástupce

3. v případě opakovaného záškoláctví TU oznámí vše VP a ten dále řeší situaci ve spolupráci s ŘŠ

4. TU zváží vhodný kázeňský postih podle Školního řádu

 

Krádež

1. nahlaste skutečnost ZŘ nebo ŘŠ a TU

2. TU informuje zákonné zástupce

3. TU sepíše protokol

4. ŘŠ zváží nahlášení Policii ČR

 

Ztráta věci

1. nahlaste tuto skutečnost TU,ŘŠ nebo ZŘ

2. TU sepíše záznam v kanceláři školy

 3. ŘŠ a TU zváží oznámení zákonným zástupcům a nahlášení na Policii ČR

 

Poškození zařízení, osobních věcí spolužáků, zaměstnanců školy

1. nahlaste skutečnost TU, ZŘ, ŘŠ

2. TU informuje zákonné zástupce žáka a domluví s nimi případné nahrazení škody

3. TU vyvodí případný kázeňský postih podle Školního řádu

Užívání mobilu

viz Školní řád

 

Agresivní chování žáků

1. zajistíme bezpečnost všech žáků, případně ošetření

2. oznámíme věc TU,příp. MP,VP, ŘŠ

3. podle závažnosti (napadení, ublížení, apod.) ŘŠ oznámí věc na Policii ČR a přenechá na nich šetření celé věci, v opačném případě provede TU, MP, VP šetření a vyvodí kázeňské důsledky podle Školního řádu

4. TU informuje zákonné zástupce všech zúčastněných a sepíše protokol o události

5. TU, MP, VP zajistí pro třídu odpovídající intervenční program

 

Zneužívání nebo týrání žáka

1. nabídnete žákovi vhodným způsobem pomoc - rozhovor na klidném místě, odkážete na VP, MP nebo další důvěryhodnou osobu

2. neslibujte žákovi mlčení – Vaše povinnost je věc oznámit MP, VP, ŘŠ a ŘŠ vše oznámí Policii ČR a OSPOD

 3. MP provede zápis

Podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn každý upozornit orgán sociálně-právní ochrany(okresní úřady, obce...) na skutečnosti, které by mohly signalizovat porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu své práce seznámili i o osobách, které tento orgán na tyto skutečnosti upozornily. Dítě má právo i bez vědomí rodičů nebo osob odpovědných za výchovu požádat tyto orgány o pomoc.

Vyhrožování pracovníkům a zaměstnancům školy zákonnými zástupci či jinými osobami

1. pracovník danou skutečnost nahlásí ŘŠ nebo ZŘ

2. sepíše se záznam o této skutečnosti do sešitu MP

3. ŘŠ oznámí záležitost Policii ČR

Veškeré zápisy ze všech jednání a pohovorů si nechte podepsat všemi zúčastněnými osobami, i žákem.

Postup při spolupráci s policií viz směrnice Spolupráce školy s policií č.j. 833/2009 Ř

Oznámení zákonným zástupcům podle §7 odst.1 zákon č. 359/1999 Sb. Oznámení orgánům sociálně-právní ochrany dětí OSPOD- podle §10 odst.4, zákon č.359/1999 Sb

 Šikana

Charakteristika šikanování

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní

výchovné a vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku.

Na rozdíl od jiných druhů násilí je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává

dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu.

Vzhledem k tomu, že se šikana vyskytuje téměř na každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu pozornost. Je nutné zaměřit se na vytváření dobrých vztahů ve třídě. Je proto třeba zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů ve třídě. Na prevenci šikany by měli spolupracovat pedagogičtí pracovníci podle předem stanovených postupů.

Cílem metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování a poskytnout

pracovníkům základní informace k prevenci a řešení problémů.

Šikanování je chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků. Fyzické útoky jsou v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, nadávky, pomluvy nebo ponižování.

Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické formy, jedná se o tzv.

kyberšikanu.

Nepřímou podobou šikany je přehlížení či ignorování žáka. Šikana může vést

k celoživotním následkům.

Projevy šikany

Mezi základní formy šikany patří:

Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana, součástí je kyberšikana.

Fyzická šikana, přímá a nepřímá – patří sem i krádeže a ničení majetku oběti.

Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany.

Šikanování může však přerůst až do forem skupinové trestné činnosti.

 

Odpovědnost školy

Škola má odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiného vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů).

Pedagogický pracovních musí šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy

neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc.

 

Škola v prevenci šikanování

Základem prevence šikanování je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky.

Škola usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za účelem:

- podporuje solidaritu a toleranci

- podporuje vědomí sounáležitosti

- posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy

- uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt

- rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem a právní odpovědnost jedince.

 

Ředitel školy

odpovídá za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází při tom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51 součástí Minimálního preventivního programu školy.

Ředitel školy dále zajistí vzdělávání pracovníků v akreditovaných kurzech i

problematice šikanování. Vzdělávání ped. pracovníků se řídí § 10 vyhlášky

č. 317/2005 Sb., o dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, akreditační

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.

412/2006 Sb. Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektující identitu a individualitu žáka.

Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka.

Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru

v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů.

Program proti šikanování

Škola má vytvořen vlastní Program proti šikanování, jako součást Minimálního preventivního programu.

Na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Školní metodik prevence dále podle potřeby spolupracuje s metodikem prevence

v PPP.

Za realizaci a hodnocení je odpovědný ředitel školy.

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

 

 

Důležité je zaměřit se na:

Oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam

k projevům šikany již došlo či ne. Současně je třeba stanovit smysluplnou strukturu programu.

Hlavní součástí programu je Krizový plán, který eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. Jednoznačně z něj vyplývají kompetence jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení.

Krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci a studenti a jejich zákonní zástupci.

Plán č. 1

Škola dokáže řešit situaci vlastními silami. Do této skupiny patří postupy počáteční stadia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stadia šikanování.

Odhalování šikany je velmi obtížné. Významnou roli hraje strach, a to strach nejen obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků.

Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikany. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stadií šikanování.

Metody vyšetřování šikanování pro vyšetření počáteční šikany:

- Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi.

- Nalezení vhodných svědků.

- Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.

- Zajištění ochrany obětem.

- Rozhovor s agresory.

Pro vyšetřování počáteční šikany je vhodná tato strategie:

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi.

2. Nalezení vhodných svědků.

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.

4. Zajištění ochrany obětem.

Výchovná opatření:

Doporučuje se dále pracovat s agresorem. V případě potřeby mu zajistit péči PPP, SVP nebo jiných odborníků.

Pro potrestání agresorů lze využít i následující běžná výchovná opatření:

1. Napomenutí a důtka třídního učitele

2. Snížení známky z chování

3. Převedení do jiné třídy popř. školy

Spolupráce s rodiči

Při jednání s rodiči dbají učitelé na taktní přístup a zejména zachování důvěrnosti informací.

Plán č. 2

Zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií.

Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu

skupinového násilí vůči oběti. Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce ředitele školy s dalšími institucemi a orgány.

V resortu školství: s PPP, SVP nebo SPC

V resortu zdravotnictví: s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology,

psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie.

V resortu sociální péče: s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence.

Případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.

Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitel školy oznámí tuto skutečnost na Policii ČR.

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnost, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

Selhání školy v řešení šikany

V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou

bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci ped. pracovníků včetně metodika

prevence či vých. poradce, je zcela na místě obrátit se na ředitele školy písemně,

osobně nebo v elektronické formě.

Dále je také možné jednat se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci.

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování

Nepřímé znaky mohou být:

 • Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
 • Při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva až poslední.
 • O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
 • Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
 • Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.
 • Stává se uzavřeným.
 • Jeho školní prospěch se někdy náhle zhoršuje.
 • Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
 • Zašpiněný nebo poškozený oděv.
 • Stále postrádá nějaké své věci.
 • Odmítá vysvětlit ztrátu nebo poškození věcí, používá výmluvy.
 • Mění svou pravidelnou cestu do školy a ze školy.
 • Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
 • Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

Přímé znaky šikanování:

 • Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet.
 • Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným nebo pohrdavým tónem.
 • Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
 • Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, ze se jim podřizuje.
 • Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
 • Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, byť nemusejí být silné.
 • Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy, dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o odvoz autem.
 • Dítě chodí ze školy domů hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu apod.
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co ho trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody, případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu svých věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat.
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Stádia šikanování

První stádium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné légracky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stádium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci

sloužit jako hromosvod. Spolužáci se na nich odreagovávají nepříjemné pocity

například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

Třetí stádium (klíčový moment): Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem odstrkování. Jde ožáky, kteří jsou v hierarchii nejníže tedy ti slabí.

Čtvrté stádium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů virem přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

Páté stádium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Žáci jsou rozdělení na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

Nikdo nemá právo druhému ubližovat!

Spolužáci se k sobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál.

Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto.

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ

(ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, VÝCHOVNÝM PORADCEM)

Co je to šikanování?

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou

opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit,

dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.

Jak se můžeš bránit?

Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:

 • Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě.
 • Svěř se svým rodičům.
 • V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku bezpečí, telefon 800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky, nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu.

Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.

 

Linka bezpečí: 800 155 555

Projekty školy