Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Školní vzdělávací program ŠD

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina je součástí základní školy, ŠD má k dispozici dvě provozní místnosti.

K pohybovým aktivitám mohou děti využívat  hřiště a přilehlý park u školy, ŠD má k dispozici i školní tělocvičnu.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim zajišťuje vychovatelka. Materiální podmínky školní družiny jsou  dobré, třída je vybavena standartním nábytkem. Průběžně jsou do školní družiny dokupovány nové hračky a pomůcky.

 

Činnost školní družiny

Dvě oddělení školní družiny navštěvuje každý rok 50 žáků 1. stupně od první do páté třídy. O školní družinu je velký zájem. Činnost ve školní družině je organizována s ohledem na věkové složení dětí.

 

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Obě vychovatelky mají odborné pedagogické vzdělání. Program ŠD navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy. V maximální možné míře je zařazována tělovýchovná činnost, výtvarná a pracovní činnost.

 

Ekonomické podmínky

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) podle §123, odst.4 byl stanoven měsíční poplatek za poskytování školské služby (školní družina) při celotýdenní docházce 100,-Kč měsíčně, při částečné docházce /pouze některé dny v týdnu/ 50,-Kč, na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Příspěvek je splatný do 15 – téhož  měsíce.

 

Podmínky přijímání uchazečů

Do ŠD se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje (zvláště, kdy a s kým bude dítě ze ŠD odcházet – samo či v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče).
Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem.
Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně, nebo telefonicky .
O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 

Podmínky průběhu vzdělávání

Provoz ranní družiny je od 6:15 do 7:30 hodin. Z ranní ŠD odcházejí žáci do tříd na vyučování. Provoz odpolední družiny od 11:20 do 16:00 hodin. Žáky 1. třídy předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.

 

Ukončování vzdělávání

Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠD odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze ŠD vyloučit při opakovaném nedodržování vnitřního řádu školní družiny.

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Činnosti spontání a řízené se prolínají, jejich skladba respektuje psychosociální podmínky výchovně vzdělávací práce školní družiny.

Pitný režim je zajištěn během oběda ve školní jídelně a odpoledne ve školní družině. Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Žáci jsou pravidelně poučováni o nebezpečí úrazu, zvláště při pohybu na schodech a pobytu venku. Žák ze ŠD nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Zdravotní problémy či úraz, neprodleně nahlásí vychovatelce. Při pobytu v ŠD žáci dbají na bezpečnost svou a svých spolužáků, snaží se vyvarovat konfliktních situací. Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.

 

Psychosociální podmínky

Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující. Rodiče žáků jsou informováni o činnosti školní družiny prostřednictvím nástěnky školní družiny a webových stránek školy.

 

Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.

Pokud se bude v „běžném“ oddělení školní družiny vzdělávat žák s přiznaným podpůrným opatřením 2. až 5. stupně, je nutné organizovat zájmové vzdělávání v souladu s § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb. To znamená, že v oddělení se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

 Pedagogové školní družiny jsou povinni při jednotlivých činnostech respektovat individuální i věkové zvláštnosti jednotlivých žáků. Vybírat pro ně činnosti, ve kterých mohou uspět a zcela se vyrovnat svým vrstevníkům. Jsou informováni třídními učiteli (po dohodě s rodiči) o potřebách žáků se speciálními vzdělávacími problémy a podle toho plánují jednotlivé zájmové i vzdělávací činnosti ŠD.

 

CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Hlavní cíl

Vychází z priorit ZŠ.

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde o rozvoj žáka, jeho učení a poznávání, osvojování základních hodnot, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Školní družina umožňuje vychovávat k smysluplnému využívání volného času, zařazuje odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování.

 

Konkrétní cíle vzdělávání

Pro činnost ve školní družině jsou voleny takové metody a formy práce, které směřují k naplňování těchto cílů:

a) Rozvíjet kladné vztahy v kolektivu žáků i mimo něj

 • vést žáky ke spolupráci
 • rozvíjet schopnosti vzájemné tolerance
 • vytvářet motivující prostředí k osobnímu rozhodování a příjímání zodpovědnosti
 • vést žáky k respektování pravidel slušného chování a morálních hodnot
 • vést žáky k citlivému vnímání prostředí a přírody
 • vytvářet prostředí k rozvoji sebepoznávání, posilovat zdravé sebevědomí

b) Posilovat komunikativní dovednosti

 • vést žáky ke vzájemné komunikaci
 • vytvářet podmínky pro rozvoj slovní zásoby
 • rozvíjet schopnost řešit konflikt v klidu a efektivně
 • naučit umět naslouchat druhým, umět vyslechnout a posoudit názor ostatních, umět vyjádřit své pocity a umět sdělit svůj názor

c) Učit žáky efektivně využívat volný čas

 • poskytovat prostor pro relaxaci
 • nabídnout žákům školní zájmové kroužky.

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 1. Kompetence k učení
 • formou her, soutěží, individuálními pracemi, motivací, relaxací, zájmovými činnostmi rozvíjíme vzdělávání žáků
 • vzájemně si sdělujeme, které předměty máme nejraději, zdůvodňujeme, povzbuzujeme
 • využíváme věkových skupin, starší pomáhají a předávají mladším své dovednosti, zkušenosti, společně odstraňují překážky
 • využíváme hry, při nichž cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost, tvořivé myšlení
 • rozvíjíme schopnosti rozhodování, sebehodnocení ,již od 1.třídy spolupracujeme a respektujeme druhé
 • rozšiřujeme činnostmi dovednosti a vědomosti

 

 1. Kompetence k řešení problémů
 • využíváme hry sportovního charakteru, logického uvažování, chápeme cenu vítěz x poražený, spolupracujeme s učiteli 1. stupně
 • vedeme rozhovor na téma drogy a jejich nebezpečí, učíme se předcházet úrazům, nebezpečím, vážíme si svého zdraví
 • rozhovorem ochraňujeme žáky před šikanou, násilím / televize, tisk/
 • vyprávíme o svém nejlepším kamarádovi, o jeho dobrých vlastnostech, uvažujeme v čem a jak se zlepšit
 • motivujeme k sebevýchově, sebepoznání, důvěře, řešíme příčiny neúspěchu v družině i mimo ni, rozlišujeme správná a chybná řešení

 

 1. Kompetence komunikativní
 • vedeme žáky ke vhodné formulaci vět svých myšlenek, aby žák uměl komunikovat bez ostychu a bázně, zvládnul komunikaci v obtížných situacích
 • ke správné komunikaci náleží i naslouchání druhým, řešíme problémy, podporujeme kamarádské vztahy v ŠD
 • vedeme děti k otevřenosti v komunikaci v mateřském jazyce, k porozumění textů, společenskému chování
 • klademe důraz na správné vyjadřování mezi žáky, s dospělými, jak v ŠD, tak i na veřejnosti
 • v rozhovorech využíváme webových stránek, informací z TV,

 

 1. Kompetence sociální a personální
 • připomínáme si vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích, na silnicích, následky nekázně, respektujeme dopravní značky, snažíme se o pomoc druhým
 • společně plánujeme danou činnost, k činnostem a hrám přistupujeme ohleduplně, v kolektivních hrách a činnostech respektujeme domluvená pravidla, bereme na vědomí druhou osobu
 • podílíme se na výstavě prací ŠD, připravujeme nástěnky, zadané úkoly řešíme zodpovědně
 • vypravujeme krátké příběhy, ve kterých se střídají příjemné a nepříjemné události, besedujeme o osobní hygieně a jejím významu, respektujeme potřeby jedince a jeho osobní problémy

 

 1. Kompetence občanské
 • zamýšlíme se nad svým já, kolektivem, hodnotíme objektivně, dodržujeme denní režim
 • vedeme děti  k ochraně životního prostředí, k péči o své tělo a zdraví
 • chápeme nespravedlnost, agresivitu, šikanu, jak se proti nim bráníme, učíme se chování ve školní jídelně, na veřejnosti, před mladšími spolužáky
 • formou VV, PČ  rozvíjíme místo, ve kterém žijeme, zapojujeme se do soutěží, využíváme sportovní vyžití
 • dle možností a dané okolnosti při vycházkách a pobytu v přírodě prohlubujeme znalosti, jak pomoci druhému, vyprávíme si, jak bychom nebezpečnou situaci zvládli

 

 1. Kompetence pracovní
 • překonáváme přírodní překážky
 • učíme se nové hry, relaxujeme, soutěžíme
 • vyrábíme výrobky z různých druhů materiálů, přírodnin, zdobíme prostředí ŠD i chodeb školy
 •  v individuálních i organizovaných činnostech rozvíjíme zájmy žáků, morální schopnosti, učíme se nové hry
 • pěstujeme cit k přírodnímu prostředí, estetickým hodnotám, učíme se překonávat překážky, stresové situace
 • využíváme prostředí ŠD a okolí školy k hodnotnému vyžití se ve volném čase, kompenzujeme sedavé zaměstnání pohybem

 

 

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI

Obsah vzdělávacího programu družiny Je strukturován podle tematického celku základního vzdělání Člověk a jeho svět.

1. Místo, kde žijeme

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, orientace v prostoru a čase, orientace v prostorách školy a v blízkém okolí, bezpečnost na cestě do školy, vycházka, dopravní výchova.

(kompetence činností a občanské)

2. Lidé kolem nás

Osvojení zásad vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely).

(Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální)

3. Lidé a čas

Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit).

(Kompetence k využití volného času).

4. Rozmanitosti přírody

Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody.

(Kompetence k učení).

5. Člověk a jeho zdraví

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma, nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, dodržování pitného režimu.

(Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské).

6. Umění a kultura

Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky – krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky.

(Kompetence komunikativní).

 

Metody a formy vzdělávání

Naplnění požadavků dosahujeme konkrétními aktivitami specifickými pro školní družinu. Podmínkou je vlastní prožitek žáků, propojování s reálnými životními situacemi a přesahem do běžného života.

Nejvhodnější jsou tedy metody prožitkové = učení se hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na jeho přímých zážitcích. Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro jejich aktivitu a vlastní plány.

Tyto metody probíhají formou hry, kterou se děti zabývají na základě svého zájmu a vlastní volby.

 

Formy vzdělávání

 • Pravidelné činnosti
  • režim dne, režimové momenty (přechody, sebeobslužné činnosti….)
 • Spontánní aktivity
 • klidové činnosti po obědě (četba, vyprávění, kreslení)
 • spontánní hra dětí a volba her dle vlastního výběru
 • využití relaxačních zón (na koberci, na zahradě aj.)
 • Odpočinkové činnosti
 • klidová – rekreační činnost, kompenzace zátěže ze školního vyučování
 • stolní hry, kreslení, vybarvování, hry se stavebnicemi, četba časopisů, četba na pokračování
 • Zájmové činnosti
 • umožňují žákům seberealizaci, popřípadě kompenzaci některých školních neúspěchů, mají určený čas na uskutečnění plánované náplně činnosti, též při pobytu venku
 • Společensko – vědní zájmová činnost: poznávání vlastivědných zajímavostí – vycházky, využívání dětských časopisů, televizních relací, knih. Instalovat výstavky dětských kreseb, besedy s dětmi o významných výročích
 • Esteticko – výchovná činnost: vést k pěknému vzhledu a úpravě tříd, vnímání a ocenění krásy kolem sebe. Vypěstovat návyk udržování čistoty při práci i sebe sama
 • Sportovně zájmová činnost: vést děti k aktivní činnosti při sportování. Vést k dodržování pravidel při hrách, kázni při sportování. Upevňování znalosti dopravních značek
 • Rukodělné činnosti: předkládat dětem vhodné pracovní motivy, vzbuzovat zájem o práci, vést k udržování pořádku při činnostech, podporovat tvořivost a aktivitu
 • Přírodně zájmová činnost: pozorování změn v přírodě, prohlubování znalostí květin, keřů, stromů, plodů. Ochrana přírody - pozorování ptáků,
 • Příprava na vyučování: didaktické hry, tematické vycházky, doplňovačky, rébusy, domalovánky, křížovky, hry s písmeny, číslicemi, domácí úkoly psát jen v nejnutnějším případě po 15.00 hodině (vytvořit vhodné podmínky podle možností ŠD)

 

 

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ

Plán je rozvržen do čtyř bloků na čtyři roční období: podzim, zima, jaro, léto. 

1. blok - Podzim (září, říjen, listopad)

Rekreační činnost:

 • pohybové hry na hřišti
 • stolní a společenské hry
 • hry ve školní družině
 • indiv. zaměstnání
 • konstruktivní hry

Odpočinková činnost

 • odpočinek na koberci, společná četba
 • vyprávění, video, DVD
 • kresba na volné téma

Společenská činnost

 • seznámení dětí s řádem školy
 • hygienické návyky
 • chování ve ŠD a ŠJ
 • hledání nových kamarádů
 • upevňování vztahů
 • pořádek v tašce, šatně, hrách a hračkách
 • chování na autobusové zastávce

Zájmová  činnost

 • pracovní
 • práce s přírodním materiálem
 • výrobky z kaštanů,sena apod.
 • práce s papírem
 • podzimní strom – úprava
 • výtvarná
 • kresba, malba zážitků z prázdnin, kresba na volné téma
 • pohádkové bytosti
 • výtvarné dotváření přírodnin
 • hudební
 • opakování písní z domova, MŠ, prázdnin
 • poslech písniček z CD
 • hudební, pohybové hry, soutěže
 • tělovýchovná
 • pohybové, závodivé hry
 • míčové hry, hry se švihadlem, lanem
 • hry ve volné přírodě
 • vycházky, zdolávání překážek
 • přírodovědná
 • vycházky, příroda okolo nás
 • poznávání stromů, keřů, ptáků a zvířat
 • sběr přírodnin
 • změny počasí
 • význam pobytu na čerstvém vzduchu

Příprava na vyučování

 • didaktické hry
 • hádanky, soutěže
 • psaní domácích úkolů na požádání

 

2.blok - Zimní období – prosinec, leden únor

Rekreační činnost

 • stolní a společenské hry
 • individuální zaměstnání
 • pohyb venku

Odpočinková činnost

 • hry podle zájmu a přání dětí
 • hry s hračkami
 • kresba na volné téma
 • video, CD, DVD
 • společná četba na pokračování
 • povídání o vánočních zvycích

Společenská činnost

 • nadále upevňování kolektivu
 • pomoc slabším spolužákům
 • kontrolovat sám sebe
 • hygiena
 • chování v kině, divadle, na veřejnosti
 • chování k zaměstnancům školy
 • vánoční besídka

 

Zájmová činnost

 • pracovní
 • práce s drobným materiálem
 • adventní postavičky
 • vánoční přání a ozdoby
 • karnevalové masky
 • modelování vánočního pečiva
 • výtvarná
 • příroda v zimě
 • zimní sporty
 • koláže
 • přání k Valentýnovi
 • hudební
 • poslech a zpěv vánočních koled
 • hudebně pohybové hry
 • říkadla, rozpočítadla
 • tančíme s hudbou
 • tělovýchovná
 • vycházky
 • nácvik nových pohybových her
 • kolektivní hry ve sněhu
 • soutěže
 • sezonní činnosti
 • přírodovědná
 • vycházky do zimní přírody
 • zvířátka v zimě

Příprava na vyučování

 • hry s písmeny, čísly
 • hádanky, řešení zadaných úkolů

 

3. blok  - Jarní období – březen, duben, květen,

Rekreační činnost:

 • pohybové hry v parku
 • stolní hry
 • individuální zaměstnání
 • soutěže

Odpočinková činnost

 • četba na pokračování
 • vyprávění
 • indiv. zájmová činnost
 • povídání s dětmi
 • hry s hračkami

Společenská činnost

 • svátky jara - velikonoční tradice
 • chování na veřejnosti, v obchodě
 • rozhovor o nalezených věcech
 • pálení čarodějnic – rozhovor

Zájmová činnost

 • pracovní
 •  Velikonoce- přání, výrobky
 • dekorace- koutek přírodnin
 • práce se šablonou
 • přání ke Dni matek
 • vlastní fantazie, výroba čepic, kšiltů proti sluníčku
 • výtvarná:
 • jarní tématika
 • využití různých druhů technik
 • omalovánky, kresba křídami na asfalt
 • hudební, sólový a sborový zpěv
 • soutěže
 • tělovýchovná:
 • pohybové a závodivé hry
 • cvičení s využitím náčiní – švihadla, míče, lano
 • rychlý a pomalý běh
 • skoky a poskoky
 • fotbal
 • přírodovědná:
 • poznávání jarních květin, kvetoucích stromů
 • rodící se mláďata
 • práce na polích a zahrádkách
 • změny teploty, změny počasí
 • první ovocné plody

Příprava na vyučování

 • didaktické hry
 • pořádek ve školních věcech
 • pamětní učení – básně

 

 

4. blok  - Léto  / Červen/

Odpočinková činnost

 • povídání si s dětmi o prázdninách, létě apod.
 • zpěv známých písní – Pějme píseň dokola, poslech písniček
 • individuální hry

Rekreační činnost

 • pohybové hry v parku, využití encyklopedie Her v přírodě
 • sledování filmů na videokazetách nebo DVD
 • stolní hry, individuální hry

Společenská činnost

 • nebezpečí úrazů v letních měsících
 • pravidla bezpečnosti při koupání a letních hrách, ochrana zdraví
 • mezinárodní den dětí

Výtvarná činnost

 • využití různých technik, vodové barvy, tempery – léto ve výkresech dětí
 • první letní ovoce
 • omalovánky, mandaly
 • kresba křídami na asfalt

Pracovní činnosti

 • výroba květin z barevného papíru
 • výzdoba na nástěnky -  těšíme se na prázdniny
 • papírové skládačky 

Tělovýchovné činnosti

 • pobyt venku, míčové hry
 • závodivé hry v družstvech v parku a na hřišti
 • cvičení se švihadlem

Hudební činnost

 • pějme píseň dokola, opakování známých písní, využití CD Zpívánky pro děti
 • rytmizace slov, vytleskávání rytmu, svého jména apod.
 • hudebně pohybové hry,

Přírodovědné činnosti

 • první ovocné plody
 • rozkvetlá louka, luční květiny, poznávání nejznámějších květin v okolí školy
 • práce na zahrádce a první plody

 

ZÁVĚR

Při všech složkách výchovně vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí, nepřetěžujeme je, nenutíme je k práci či hře za každou cenu – snažíme se najít náhradní řešení, k jejich povaze, fyzickým schopnostem a zálibám. Do měsíčního plánu zařazujeme oblíbené hry dětí, volíme aktuální témata (různé svátky, výročí, lidové tradice), dbáme na pravidelné střídání všech složek. Také děti se mohou na skladbě programu podílet (rozhodnou společně, jakou hru si zahrají, na jaké téma budou malovat, přinesou si kazetu s oblíbeným filmem či vyprávěním apod.).

Při sestavování plánů se řídíme rozvrhem dětí a skladbou dětí ve školní družině, Ve školní družině by se měly děti odreagovat (společenské hry, hračky, stavebnice, sportovní aktivity), odpočinout si (poslech četby, audiokazety, kreslení, prohlížení časopisů), ale mohou se také zapojit do práce v různých zájmových činností dle svých zálib. Děti se také ve školní družině rády podílí na výzdobě prostor školy.

Děti jsou v družině velice krátkou dobu a přichází postupně. Některé děti ještě po obědě odchází na různé kroužky, čímž je veškerá organizovaná činnost ve školní družině značně komplikována. Vychovatelka nemůže čekat se zájmovou činností na všechny žáky, proto začíná s motivací pouze u některých, ostatní příchozí žáci jsou motivováni již prací svých spolužáků. Také pro hodnocení práce dětí je velice malý prostor. Často se stává, že se práce nedokončují za jeden den. Některým dětem zaberou činnosti i více hodin, proto závěrečné hodnocení probíhá spíše individuálně. Nikdy vychovatelka dítě do práce ani do zájmové činnosti nenutí, pokud dítě projeví zájem si odpočinout a věnovat se odpočinku nebo nějaké hře, má prostor. Vychovatelka se vždy snaží mu připravenou činnost nabídnout, ale pokud dítě zájem neprojeví, nenutí ho.

 

 

Projednán školskou radou dne: 28. 6. 2016

Projednán pedagogickou radou dne: 22. 6. 2016

Platnost od: 1. 9. 2016

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Emil

Naše projekty

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ PotěhyDOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLŠablony IIIeu

 

 

Projekty školy