Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Vnitřní řád ŠD

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné ani nárokové a zákonní zástupci se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o placenou službu.

 

Organizace a provoz ŠD

1. Přihlašování a odhlašování žáka

Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny – rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit případné změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci účastníka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení a na pravidelně užívané léky.

Přihlášky eviduje vychovatelka ŠD.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí ( zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhla limitujícího počtu žáků.

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení – např. dočasné umístění žáků z vyšších tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.)

Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.

O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

 

2. Provoz školní družiny

Provozní doby ŠD: PO - PÁ ranní provoz 6.15 – 7.30

                                              odpol. provoz 11.25 – 16.00

Do ranní družiny mohou účastníci přicházet průběžně dle potřeby v době od 6:15 do 7:15 hod.

V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8.

Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné učebny.

Počet oddělení: 2

Naplňování oddělení: oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků  na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných – limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

 

3. Docházka do ŠD

Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním  provozu od 6:15 do 7:30 hod.

V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu v 11:25.

Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel.

Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

Režim vyzvedávání žáka z činnosti ŠD – dle zápisového lístku.

Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášení k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám ŠD přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD.

Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policii. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále kontaktovat zákonné zástupce.

 

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

Práva žáků

- na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou po přihlášení

- na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,

- na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře, tráví čas ve ŠD se svou vychovatelkou v příslušném oddělení, mají-li však zájem o činnost vedlejšího oddělení, mohou přejít se souhlasem obou vychovatelek.

- jsou uvolňovány na zájmové kroužky v budově školy v dobu určenou zákonným zástupcem. Vychovatelka za ně opět přebírá odpovědnost po jejich návratu zpět do ŠD.

- žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,

- na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,

- být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

Povinnosti žáků

- dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

- bez vědomí vychovatelky žák neopouští ŠD,

- své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

- zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,

- chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou,

- zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,

- přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,

- během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval ostatní děti ani vyučujícího. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

 

Žáci nesmějí

- nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,

- nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,

- pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD,

- používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

- v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD nesmí nikdo požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny.

- jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude se zákonnými zástupci zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, docházka do ŠD bude účastníku ukončena.

 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

-        jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně,

-        místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku,

-        majetek školní družiny chrání před poškozením,

-       majetek školní družiny nesmějí odnášet domů.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.

Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jiné pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací.

Při činnostech mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků.

Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

 

Úhrada ŠD

Příspěvek na pobyt účastníka v ŠD činí 100,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Částku uhradí zákonný zástupce v hotovosti u vychovatelky ŠD do 15. dne v měsíci.  

Příspěvek ve stanovené výši (dle údajů na přihlašovacím lístků) hradí zákonní zástupci bez ohledu na to, kolik času účastník v ŠD tráví. Za dobu nepřítomnosti se příspěvek nevrací.

V případě, že příspěvek nebude včas uhrazen, může být účastník vyřazen ze ŠD.

 

Úplata může být snížena nebo prominuta dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., pokud:

- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákon o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností podle „Vzdělávacího programu pro školní družinu“.

V den zápisu do ŠD je zákonný zástupce žáka seznámen s vnitřním řádem ŠD. Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizují vychovatelky nebo ředitel školy.

 

 

Projednáno a schváleno ŠR dne: 28. 6. 2016

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne:  22. 6. 2016

Platnost od: 1. 9. 2016

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28 29
1
30
1
31
2
1 2
3 4
1
5 6 7
1
8
1
9
1
10
1
11
3
12
1
13
4
14
3
15
1
16
17 18 19
1
20
1
21
1
22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Svátek

Svátek má Antonín

Naše projekty

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ PotěhyDOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLŠablony IIIeu

 

 

Projekty školy