Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Školní řád MŠ

Školní řád mateřské školy Potěhy

   Organizace Základní škola a Mateřská škola Potěhy, okres Kutná Hora vykonává činnost základní školy, mateřské školy (dále MŠ), školní jídelny, školní jídelny-výdejny a školní družiny. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.

   Ředitel školy projedná se zřizovatelem případné přerušení či omezení provozu MŠ v termínech prázdnin stanovených pro základní školy. Zákonným zástupcům oznámí přerušení či omezení provozu nejméně měsíc předem. V případě potřeby rodičů umístit dítě do MŠ se bude snažit v součinnosti se zřizovatelem zajistit jeho přijetí po dobu uzavření v jiné MŠ v blízkém regionu.

 

Přijímací řízení:

   Ředitel školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín (zpravidla v květnu) a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Veřejnost je o termínu zápisu informována prostřednictvím úřední desky zřizovatele, místního rozhlasu a na webových stránkách MŠ. Děti se do MŠ přijímají na základě přihlášky, kterou rodiče obdrží u zápisu.

   Ředitel školy zašle zákonným zástupcům rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení do třiceti dnů. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

Kritéria přijetí do MŠ: Do MŠ jsou přijímány zpravidla děti 3 – 6ti leté podle kritérií, nejdříve však děti od 2 let:

 • děti poslední rok v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • děti s trvalým místem bydliště v obci Potěhy a spádové obci
 • věk dítěte
 • sourozenec umístěný v Mateřské škole Potěhy
 • datum podání žádosti o umístění

   Při nástupu dítěte do MŠ škola nabízí individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče mají právo se domluvit s vedoucí učitelkou na adaptaci s ohledem na individuální potřeby dítěte.

   Ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Zákonný zástupce předloží řediteli školy doklad o imunitě dítěte proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Po obdržení Rozhodnutí o přijetí dítěte se rodiče dostaví do MŠ, kde si domluví průběh adaptace a nástup dítěte do MŠ. Při umístění do tříd je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dítěte. Rodiče předávají řediteli školy řádně vyplněnou přihlášku dítěte ve stanoveném termínu s vyjádřením pediatra.

   Ředitel školy stanoví případný zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

   O integraci dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

   Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař a to před nástupem do MŠ.

   Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu v údajích uvedených ve školní matrice (zejména místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu a telefon, zdravotní stav dítěte, alergie, léky, které užívá). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy či oprávněné orgány státní správy.

 

Provoz a vnitřní režim MŠ:

Režim dne:

06:30-09:30 hodin spontánní hry dle volby dětí, individuální či skupinové činnosti, hygiena a svačina

09:30-11:30 pobyt dětí venku

11:30-12:30 hygiena, oběd

12:30-14:30 odpočinek dětí diferencovaný s ohledem na individuální potřeby

14:30-15:00 hygiena, svačina

15:00-16:00 hry a spontánní aktivity, realizované za příznivého počasí na školní zahradě

 

   Děti přicházejí do MŠ v průběhu dne, pozdější příchody je nutné předem ohlásit vedoucí učitelce.Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

Optimální doba pro případný včasný odchod dítěte z MŠ je 13:00 hodin

   Na základě vzájemné dohody je ale možné realizovat odchod dítěte z MŠ v doprovodu zástupce v kteroukoliv dobu.

   MŠ zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvíjí jeho osobnost ve spolupráci s rodinou. Podporuje rodinnou výchovu a nabízí zákonných zástupcům poradenský servis a jiné osvětové aktivity v otázkách vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

 

Doporučené vybavení dítěte pro pobyt v MŠ a školní zahradě:

 • přezůvky, z bezpečnostních důvodů ne pantofle
 • pyžamo, náhradní oblečení, teplákovou soupravu, holinky, pláštěnku, kapesníky, sportovní oblečení na školní zahradu.

Na předplavecký výcvik:

 • ručník, koupací čepici, pití

Na čištění zubů:

 • zubní kartáček a pastu

   Prosíme označit vybavení dětí. Pedagogické pracovnice neručí za cennosti, hračky a předměty donesené z domova.

 

Podmínky zajištění ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy:

   Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, neprodleně oznámí pedagogickým pracovnicím případné infekční onemocnění dítěte. Úmyslné zamlčování nepříznivého zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. Učitelky v zájmu zachování zdraví ostatních dětí přijmou dítě s výrazně prokazatelnými příznaky nemoci do kolektivu pouze na základě vyjádření lékaře. Rodiče budou telefonicky informováni o příznacích onemocnění (či úrazu) dítěte při jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha). Pedagogická pracovnice domluví s rodiči následný postup pro včasné zajištění péče o nemocné dítě. Učitelky odpovídají za bezpečnost dětí od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřeným zástupcem až do doby, kdy je opět rodičům či zástupcům předají. Rodiče opustí MŠ po předání dítěte učitelce. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Pověření s trvalejší platností, lze zaznamenat do školní matriky-evidenčního listu dítěte. Pedagogická pracovnice nepředá dítě osobě, která není uvedená v pověření, ani na základě telefonické žádosti rodičů. Pojištění dětí proti úrazům a nehodám se vztahuje na pobyt v MŠ i účast na mimoškolních akcích, organizovaných v návaznosti na cíle ŠVP. Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ prezentujeme s dostatečným časovým předstihem na nástěnkách. Po vzájemné domluvě nabízíme zákonným zástupcům dětí individuální konzultace.Zamezit dětem ve spolupráci s rodiči nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.Zvýšit dohled při práci s nebezpečnými předměty/nůžky,korálky/.Při chůzi po schodech v budově dbát na bezpečnost dětí/zábradlí/.Při tělovýchovných aktivitách věnovat  zvýšenou  pozornost bezpečnosti,zajišťovat soustavnou pomoc při cvičení Před zahájením cvičení zkontrolovat nářadí.Při pobytu venku-na zahradě věnovat zvýšenou pozornost hře na průlezkách,houpačkách,skluzavce a kolotoči.Při vycházkách dbát na zvýšenou bezpečnost dětí, používat bezpečnostní vesty, dbát na bezpečné přecházení,používat zastavovací  terčík.Při vyšším počtu dětí či specifických činnostech-plavání,sáňkování,výlety zajistit bezpečnost dětí větším počtem pracovníků.Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při úrazu,v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc,zajistí převoz  zraněného do zdravotnického zařízení a zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonného zástupce.

   Dbáme na dodržování pravidel společného soužití, která směřují k rozvoji žádoucích vztahů mezi dětmi. Pravidla pomáhají předcházet nežádoucím projevům v dětském kolektivu, například šikaně apod. Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje problematiku ochrany dětí před sociálně patologickými jevy.

 

Zacházení s majetkem školy:

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně a šetrnému zacházení s majetkem školy. Uložení hraček na dětem přístupných místech jim umožňuje vlastní volbu i příležitosti k samostatnému úklidu. Pedagogické pracovnice projednají s rodiči úmyslné či opakované poškození vybavení školy dítětem a dojednají opravu či náhradu škody.

 

 Platby v MŠ:

Úplata za celodenní předškolní vzdělávání činí 350,-Kč/měsíc.

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně. Rodiče jsou povinni hradit úplatu za předškolní vzdělávání, která tvoří nedílnou součást rozpočtu MŠ.

 

Pokyny pro stravování:

Dětem se po dobu jejich pobytu v MŠ poskytuje školní stravování.

   Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem nebo v daný den do 6:30 hodin, Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den absence dítěte v MŠ, na ostatní dny je žádoucí dítě ze stravování odhlásit. Včas neodhlášené obědy rodič uhradí. Zákonní zástupci dětí mají možnost projednat případné dotazy či připomínky ke stravě dětí s vedoucí učitelkou. Stravné se platí vždy předem do 25. dne v měsíci.

 

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců:

Práva dětí:

 • Na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech schopností a dovedností
 • Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi, na výběr kamarádů
 • Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • Být chráněno před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním, před nebezpečnými vlivy prostředí,cizími lidmi
 • Na volný čas, přiměřený odpočinek
 • Užívat vlastní kulturu, jazyk
 • Na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
 • Na svobodu projevu odpovídající věku dítěte
 • Na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
 • Na volnost pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny
 • Na respektování soukromého života rodiny dítěte pedagogickými pracovnicemi

 

Práva zákonných zástupců:

 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • Konsultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů
 • Projevit připomínky k provozu MŠ, k učitelce nebo řediteli školy, ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • Na informaci o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji, o průběhu o výsledcích vzdělávání
 • Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání, účastnit se na rodičovských schůzkách, kde je vítána otevřená diskuse k daným problémům

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Na vyzvání vedoucí MŠ se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte, o změnách ve zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • Oznamovat škole údaje potřebné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (státní občanství, rodné číslo, trvalé bydliště, údaje o zdravotním stavu, zdravotní pojišťovnu, místo trvalého pobytu dítěte, telefonické spojení, jméno a příjmení zákonných zástupců)

 

Právo a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

 • Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.
 • Rozhoduje o metodách a postupech při naplnění výchovných cílů MŠ.
 • Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 

Povinné předškolní vzdělávání:

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a Školského zákona.
 • Pokud se zákonný zástupce rozhodl pro jinou mateřskou školu mimo spádovou oblast Potěhy, nebo pro individuální vzdělávání dítěte je povinen nahlásit, kde dítě plní povinné předškolní vzdělávání na spádovou školu.
 • V případě individuálního vzdělávání je zákonný zástupce u spádové školy zajistit pravidelné přezkoumání předškolního vzdělávání
 • Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně
 • Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 6.30 do 8.00 hod.
 • Konec povinného vzdělávání je nejdříve v 12.00 (po ukončení pobytu venku)
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách
 • Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno i o vyhlášených prázdninách
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 • Nepřítomnost dítěte, který má povinnou předškolní školní docházku omlouvá vždy zákonný zástupce a to: telefonicky a písemně u třídního učitele do omluvného listu.

Individuální vzdělávání dítěte:

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

 

Pravomoci ředitele:

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

 • Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s řiditelem jiný termín úhrady

 

Stížností, oznámení a podněty k práci školy se podávají u vedoucí předškolní zařízení, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům

 

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky:

 • Zákonní zástupci mají možnost podílet na dění v MŠ, účastnit se akcí
 • MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny a MŠ
 • Pedagogové informují zákonné zástupce o prospívání jejich dětí, o jejich individuálních pokrocích
 • Domlouvají se na společném postupu při vzdělávání a výchově dítěte – konzultace
 • Pedagogové usilují o vytváření partnerských vztahů mezi rodinou a školou
 • Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět
 • Jsou pravidelně informování o všem co se v MŠ děje, projeví li zájem mohou se podílet na přípravě ŠVP, při řešení vzniklých problémů

 

 

Závěrečné ustanovení:

Pedagogičtí pracovníci školy byli s tímto školním řádem seznámeni na pedagogické radě konané dne 29. 8. 2019 , provozní zaměstnanci školy při jednání provozní porady dne 29.8. 2019. 

Zákonní zástupci dětí  informováni vedoucí učitelkou o vydání a obsahu školního řádu dne 5. 9. 2019.

Školní řád je zveřejněný ve vstupní chodbě.

 

Školní řád nabývá platnosti s účinnosti od 2. září 2019.

 

 

                                                                 Ing.Václav Zeman

                                                                       ředitel školy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Karolína

Naše projekty

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ PotěhyDOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLŠablony IIIeu

 

 

Projekty školy